Planowanie produkcji

MES PHARIS oferuje moduł zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji, którego funkcją jest krótko- i średnioterminowe planowanie produkcji.

Moduł ten jest wykorzystywany do planowania zleceń produkcyjnych. Planowanie odbywa się w oparciu o wcześniej zdefiniowane parametry technologiczne – czas, materiał, personel, urządzenia, narzędzia itp.

Plan produkcji można wyświetlić w postaci:
 • Wykresu Gantta,

 • Raportów zdefiniowanych przez użytkownika.

Popularne raporty to:
 • Ocena zmiany,

 • Porównanie planowanego i rzeczywistego czasu produkcji,

 • Wykaz operacji,

 • Przepływ zadań,

 • Widok planu,

 • Widok pracowników.

Planowanie produkcji w MES PHARIS – korzyści:

Uwzględnienie rzeczywistej produkcji w toku
Podczas opracowywania planu produkcji system MES PHARIS bierze pod uwagę rzeczywistą produkcję w toku dla każdego stanowiska. MES PHARIS posiada szczegółowy podgląd on-line dotyczący przebiegu poszczególnych procesów produkcyjnych.
Uwzględnienie rzeczywistego stanu narzędzi
Podczas tworzenia planu produkcji system jest w stanie uwzględnić stan narzędzi związanych z procesem produkcyjnym. Następnie podczas symulacji system ostrzega na przykład o konieczności konserwacji narzędzia podczas produkcji. Następnie od planisty zależy, czy zdecyduje się on na konserwację przed rozpoczęciem produkcji lub w trakcie jej wykonywania.
Wskazanie przebiegu produkcji na wykresie Gantta
MES PHARIS pokazuje przebieg procesu produkcji poszczególnych operacji w formie wykresu Gantta w postaci paska postępu. System MES PHARIS umożliwia wyświetlanie powiązań pomiędzy operacjami wykonywanymi w tym samym zleceniu produkcyjnym, które wykorzystują ten sam półprodukt.
Parametryzacja obliczeń planu produkcji, funkcja oceny
Wpływ na planowanie ma ustawienie przez użytkownika parametrów do obliczania planu (planowanie z prawej i lewej strony, planowanie według prostego/genetycznego algorytmu, ustawianie funkcji ewaluacyjnych w formie współczynników ważonych itp.). System wyświetli czytelną formę graficzną zaplanowanego i realizowanego zlecenia sprzedaży, które będzie naniesione  na oś czasu i kalendarze pokazujące kamienie milowe poszczególnych operacji.
System oferuje także szereg mechanizmów optymalizacyjnych do obliczania planu produkcji, począwszy od szybkiej alokacji zasobów z walidacją kryteriów wejściowych, aż po zastosowanie zasady genetycznych algorytmów iteracyjnych do znalezienia optymalnego planu. Możliwe jest również łączenie metody planowania lewostronnego i prawostronnego w zależności od preferowanego terminu realizacji zlecenia sprzedaży.
Obliczenie planu zajmuje zazwyczaj kilkadziesiąt sekund, podczas których system wykorzystuje dziesiątki tysięcy wariantów.
Automatyczny podział kolejki zleceń na terminale produkcyjne
Po zakończeniu symulacji planista akceptuje optymalny wariant jako plan produkcji. Następnie system PHARIS rozdziela kolejkę zadań na terminale produkcyjne, gdzie te czynności produkcyjne są rejestrowane przez operatorów. Zaletą kolejki jest możliwość przejścia do następnej operacji bez konieczności zmiany harmonogramu, np. w przypadku awarii maszyny.
Uwzględnienie kwalifikacji użytkowników
Przy planowaniu masz możliwość wzięcia pod uwagę matrycy kwalifikacji, dlatego możesz planować z uwzględnieniem ograniczonej dostępności poszczególnych kwalifikacji. W przeciwnym razie, system MES planuje bez względu na dostępność przeszkolonych operatorów. W związku z tym oferuje możliwość wyświetlenia raportu z niezbędnymi kwalifikacjami na każdej zmianie.
Możliwość natychmiastowej reakcji na alarmy z poziomu produkcji, ponownego planowania operacyjnego
Planista może być jednym z adresatów zdefiniowanej grupy alarmów, dzięki czemu system zapewnia terminowe poinformowanie planistów o opóźnieniach w produkcji, np. o powolnych cyklach, przekroczeniu czasu ustawiania, awarii itd. W ten sposób może on wykonać w odpowiednim czasie ponowne planowanie z uwzględnieniem bieżących stanów i produkcji w toku.
Uwzględnienie rzeczywistej dostępności
System MES PHARIS współpracuje z kalendarzami pracy. Służą one do definiowania dostępnego czasu poszczególnych maszyn, stanowisk pracy i urządzeń. Co więcej, różnym urządzeniom można przypisać różne kalendarze pracy oraz wyjątki w postaci dodawania, usuwania zmian itp.
Łączność z modułem konserwacji
Przy opracowywaniu planu produkcji system jest w stanie uwzględnić aktualny stan gotowości urządzeń. Jednocześnie dostępny jest aktualny przegląd planowanych przestojów związanych z konserwacją urządzeń.
Na planowanie produkcji mogą wpływać dwa zestawy parametrów:
 • Parametry systemowe , które dotyczą wszystkich planów produkcyjnych,

 • Parametry dynamiczne, służące do obliczania planu produkcji, które można dostosowywać dla poszczególnych częściowych planów i symulacji produkcji.

Planowanie produkcji jako zleceń pracy produktów i półproduktów
Ten obszar wykorzystuje logikę do planowania zleceń pracy dla produktów finalnych i półproduktów wraz z listą części. System optymalizuje początki produkcji w zależności od żądanych kryteriów. Zwykle celem jest osiągnięcie produkcji równoległej, na przykład produkcja produktu końcowego, która rozpoczyna się po wyprodukowaniu pierwszej partii półproduktów.
Podczas planowania system rozróżnia między:
 • zleceniem pracy według zamówienia, w którym uwzględnia wymaganą datę realizacji,

 • zleceniem pracy na półprodukt jako surowiec wsadowy, gdzie termin wykonania jest uzależniony od wykorzystania zlecenia pracy, do którego punktem wejściowym jest zlecenie pracy na wykonanie półproduktu.

Przeprowadzanie symulacji w oparciu o zmianę warunków wejściowych
Planista ma możliwość wykonania i zapisania różnych symulacji planu produkcji. Na symulację może mieć wpływ zmiana warunków wejściowych zleceń pracy, do których zazwyczaj należą wymagana ilość i wymagany termin dostawy.
Powiadamianie o punktach krytycznych
System powiadamia użytkowników w krytycznych punktach i umożliwia prostą zmianę warunków wejściowych planowania danego zlecenia sprzedaży. Co istotne, podczas planowania system powiadamia o wykorzystaniu dostępnych mocy produkcyjnych, czyli:
 • czasie, którego potrzeba do zrealizowania zlecenia sprzedaży (ewentualnie kluczowych etapach realizacji),

 • niedotrzymaniu terminu dostawy,

 • dostępności surowców w magazynie,

 • wydajności urządzeń (wtryskarka, formy, stanowiska montażu, itp.), które są potrzebne do zakończenia operacji.

Objęcie całego procesu produkcyjnego z uwzględnieniem JUST IN TIME
Planowanie pochodzi z definicji operacji produkcyjnej określonej dla danego wariantu produktu (półproduktu) w ramach definicji produkcji. Operacje te mogą obejmować cały proces produkcyjny w ramach każdej pojedynczej operacji.
Aby stworzyć wydajny plan produkcji, system oferuje w ramach definicji produkcji zdefiniowanie warunków przejściowych pomiędzy poszczególnymi operacjami. W ramach definiowania operacji i warunków przejściowych można zdefiniować np. czas ustawiania, czas do rozpoczęcia, czas przejścia, rodzaj warunku (koniec-początek/początek-koniec/koniec-koniec), metodę łączenia, narzędzie itp.
Przy wyborze prawostronnego sposobu planowania system stosuje zasadę logiki JUST IN TIME.
Planowanie produkcji i zdolności produkcyjnych w odniesieniu do ograniczonych zasobów.
Standardowo system daje możliwość tworzenia planu produkcji odpowiednio do ograniczonych mocy produkcyjnych określonych zasobów. Do typowych zasobów o ograniczonej mocy należą:
 • maszyny i urządzenia,

 • stanowiska pracy,

 • powiązany sprzęt, narzędzia,

 • osoby,

 • materiał.

Ze względu na brak zasobów możliwe jest zdefiniowanie następującego zachowania obliczeń – zignorowanie niedoboru, tylko zgłoszenie niedoboru, ograniczenie planu w zależności od zdolności produkcyjnych.
Łączność z systemami ERP
Moduł planowania w systemie MES jest wykorzystywany w ścisłej komunikacji z systemami ERP. Komunikacja odbywa się za pomocą standardowego interfejsu komunikacyjnego. Przykładem może być np. kompletacja zleceń sprzedaży, odwołanie do systemu MES lub w inny sposób np. wysyłanie informacji o zapotrzebowaniu materiałowym do systemu ERP, które jest dystrybuowane na czas zgodnie z rzeczywiście zaplanowanymi potrzebami.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Firma STIGO oferuje szerokie wsparcie systemu MES.

Doświadczony zespół, rozwiąże każdy z tematów oraz odpowie na każde pytanie dotyczące oprogramowania. W ramach umów wdrożeniowych każdej firmie przysługuje wsparcie techniczne. Po wykorzystaniu opieki serwisowej, każdy z klientów może zamówić kolejny odpowiedni dla niego pakiet.

Przemysław Rożek
Kierownik działu Pharis
Tel.: +48 784 066 120
p.rozek@stigo.com.pl
Anna Tabaszewska
Kierownik ds. Marketingu
Tel.: +48 606 430 851
a.tabaszewska@stigo.com.pl
Jacek Juras
Dyrektor Techniczny
Tel.: +48 784 066 123
j.juras@stigo.com.pl